1. Úvodní stránka
  2. Nekategorizováno

Nekategorizováno

O obci

KronikaV roce 1556 Mezerziczko, v dalším století Meszericžko nebo Meszricžko, v 18. století Messreicžko, Meseritzko, Klein Meseritzko, až posléze v 19. století se poprvé objevuje tvar Mezeřičko, Meseřitschko, a v roce 1872 Meziříčko. Ves nad soutokem dvou potoků, chcete-li, ves mezi říčkami.

Meziříčko jeste nejvýchodnější vesinicí okresu Jihlavského, východně  od Jihlavy. Rozkládá se v údolí při císařské silnici z Jihlavy do Brna po levé straně. Ježto větší část osady leží mezi dvěma říčkami - potoky, jež se spojují hned pod osadou v říčku Lysou, má odtud jméno své.

Kdy osada byla založena není určitě známo, ale jmenuje se již v 15. století. Roku 1842 měla 56 domů se 395 obyvateli. Po válce třicetileté tu bylo jen 13 domů osedlých.
Vesnicí jde okresní silnice (od Řehořova přes Meziříčko k Černé) z roku 1830. Kromě 6 domů, jež stojí těsně vedle sebe, jsou mezi ostatními mezery. Domy stojí do ulice dílem průčelím, dílem štítem, jsouce roztroušeny po většině bez ladu a kladu, grunty jsou smíchány s chalupami.

Kronika-textRoku 1785 vznikla z bývalého jesuitského dvora nová část osady "familianti". Domy,  mimo 4 dřevěné, jsou stavěny z kamene i cihel a zomítány. V každém větším domě jsou zpravidla 2 světnice, velká a malá, a kuchyně, k domu přistavěn je chlév a kůlna. Stodola stává obyčejně opodál. Nábytek i kroj nevykazují nic zvláštního, neboť národní kroj již vymizel téměř úplně.
Vesnice se dvorem, jakož i všecky okolní vesnice, náležely řádu benediktinskému v Třebíči. Opat Ignác zastavil ji okolo roku 1409 Ješkovi Strečkovi za 30 kop, což potvrdil roku 1418 nástupce jeho opat Jindřich II. Okolo roku 1493 náležela Jiřímu z Řehořova, načež prodána opět jiným rodům byla.

V 16. století drželi Meziříčko Dornkreilové z Eberharce, jihlavský měšťanský rod patricijský, až roku 1613 nabyl Meziříčko Hynek Grün ze Stürzenberka koupí za 12.000 zlatých moravských. Tento, účastniv se povstání proti Ferdinandovi II., pozby statků, které zabaveny a prodány pouze za 2.000 zlatých moravských Šmilauerovi ze Šmilova, jež je daroval jesuitům koleje Jihavské, kteří drželi meziříčko až do roku 1785, kdy byli vypuzeni a dvůl téhož roku rozprodán na jednotlivé dílce "familie".

Až do roku 1848 robotováné zde z gruntů po 15 dnech práce a 3 dni na hon ročně, mimo to musil každý odvésti 12 sáhů dříví do Jamného a 10 měr ovsa a zaplatiti 20 zlatých. Domkáři robotovali 13 dní a platili 1 zlatý.

Kronika-s-fotoVrchnosti konány robotou práce tyto: sečeny louky, sušeno seno, žato obilí, vybírány brambory a vůbec konány veškery práce potřebné při polním hospodářství. Každý osadník dával 10 mandelův obilí a z gruntu mimo to 2 žejdlíky másla.
Ve dvoře (nyní č. 2) bývala do roku 1785 kaple, kdež konány i bohoslužby, zvonek zdejší pochází z roku 1730.
Meziříčko má jednotřídní českou školu obecnou se 70 žáky. Léta 1793 počal v Meziříčku vyučovati prvý učitel Jan Čermák, kde učil až do roku 1796, kdy postavena obecní škola z kamene byla. Roku 1826 vystavěla obec nynější školu větší. Do roku 1863 měl učitel příjmu úhrnem 141 zlatých v.m. K tomu dostával od Jamenské vrchnosti 3 sáhy dlouhéko měkkého dříví a od obce též 3 sáhy. Od roku 1863 měl pak učitel z obecní pokladny 210 zlatých. Pamětní kniha školní jest od roku 1884, založena učitelem Joserfem Semrádem a knihovna žádkovská od roku 1881, zřízená nákladem obecním má na 100 svazkův.

Jmění obecní sestává z 8 jiter 965 čtverečných sáhů rolí, zahrad 63 čtverečných sáhů, 2 jitra 1391 čtverečných sáhů luk, 730 čtverečných sáhů pastvisek a ze 16 jiter neplodné půdy.

Před lety bylo v Meziříčku sídlo hopodářského úřadu. Po přeložení jeho do Jamného, kde sídlel vrchnostenský úřad panství Meziříka až do roku 1848 a jeho archív dodnes tam na panských sýpkách jest uložen, nazýval se celý statek "Jamné - Meziříčko".
V 16. stolet byl tu svobodný dvůr poplužní a od roku 1613 také tvrz s velikými zahradami, dle pověsti chmelnice. Veliká neúroda byla tu roku 1816, tehdy byla míra žita za 25 zlatých a dva roky potom pouze za 35 grošův.
Roku 1811 vyhořela úplně druhá polovice vesnice.
Nejdéle drží rodný dům  (asi po 200 let) rodina Mrázova z č. 39 a Zemanova z č. 34. K obci leží samota "obecní pazderna".

Ochrana osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů

Níže uvedené zásady o ochraně osobních údajů se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné správcem na základě plnění smluvního vztahu, právní povinnosti, oprávněného zájmu nebo uděleného souhlasu, a to prostřednictvím internetových stránek nebo jiných zdrojů, a popisují způsoby využívání a ochrany osobních údajů ze strany správce.

Správce:

Viz. Kontakt

Legislativa

Správce zpracovává osobní údaje uživatele poskytnuté telefonicky, osobně, písemně či elektronicky v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR").

Rozsah zpracovaných údajů správcem

Jméno, příjmení, firma, adresa, telefonní číslo, e-mail, IČ, DIČ a další související komunikaci, informace a podklady, které uživatel v rámci poskytování služeb správci poskytne.

Doba uchování osobních údajů

Osobní údaje správce zpracovává a uchovává po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností uživatele a po dobu, po kterou je správce povinen údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů.

Předávání osobních údajů třetím stranám

Správce předává osobní data uživatele třetím stranám, pouze pokud to vyžaduje jiný právní předpis; je to nutné k poskytnutí produktu či služby nebo na základě oprávněného zájmu správce. Předání osobních údajů se vždy děje na základě právního předpisu nebo na základě smlouvy s třetí stranou, která poskytuje dostatečné záruky ochrany osobních údajů.

Práva uživatele

Právo na přístup k osobním údajům -  uživatel má právo od správce získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Uživatel má také právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má uživatel právo kdykoli doplnit.

Právo na výmaz osobních údajů – uživatel má právo zažádat správce o výmaz či likvidaci jeho osobních údajů, které správce o uživateli zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a uživatel o to požádá.

Právo na omezení zpracování osobních údajů - uživatel má právo, aby správce v určitých případech omezil zpracování osobních údajů uživatele. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má uživatel právo kdykoli vznést námitku.

Právo na přenositelnost údajů – uživatel má možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů – uživatel má právo svůj souhlas kdykoli odvolat, a to zcela nebo i částečně. Souhlas lze odvolat písemným oznámením zaslaným na adresu správce nebo na jeho e-mailovou adresu. Osobní údaje může správce zpracovávat pouze v rozsahu potřebných právních důvodů zpracování, tzn. zejména při plnění svých právních povinností nebo pro účely ochrany práv a právních nároků.

V případě pochybností uživatele se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, případně na soud.

Zajímavosti z obce

1994 očištění a konzervace sochy sv. Jana Nepomuckého
1977 postavena autobusová čekárna
1976 uzavřena místní škola
1968 obsazení republiky se obce nijak nedotklo
1964 otevřena mateřská školka
1959 začly přípravné práce na stavbě nové školy
1955 založeno JZD, které svou činnost nezačlo vůbec
1953 otevřena prodejna Jednoty v č.p.43
1950 škola získala harmonium, rádio a promítací přístroj
1948 do obce byl zaveden telefon
1947 založeno vodní družstvo
1946 pořízen místní rozhlas

 

Josef Toufar

toufarV blízkém Arnolci byla 20. října 1991 odhalena pamětní deska P. Josefu Toufarovi na jeho rodném domě. Na desce je nápis: "V tomto domě se narodil 14. července 1902 pan Josef Toufar, zemřel mučednickou smrtí za čihošťský zázrak, kde jako kněz působil".

Děkujeme za odeslání formuláře

V nejbližší době Vás budeme kontaktovat.